AHB

Algemene voorwaarden (AV)

"WINGSMO" is een aanbod van de firma SCALEMO GmbH en is voor 100% haar eigendom.

SCALEMO GmbH
Dieselstraße 1
A 4623 Gunskirchen

Btw-nummer AT: ATU 73654949
BTW-nummer DE: DE320706934
Bedrijfsregistratienummer: FN499333p Landesgericht Wels

Bedrijfsleider: Thorsten Aspetzberger, Walter Erbler BSc

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en levering van goederen door het bedrijf SCALEMO GmbH. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk zijn overeengekomen en deze hebben ondertekend. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper akkoord met deze Algemene voorwaarden en is eraan gebonden. Het bedrijf SCALEMO GmbH sluit alleen contracten met klanten die onbeperkt handelingsbekwame natuurlijke personen zijn die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, evenals met rechtspersonen. Onze aanboden zijn vrijblijvend. De presentatie van de producten in de webwinkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende catalogus. Door te klikken op de knop "Kopen"/"Bestellen met betaling" plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelwagen. De bevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling en vormt nog geen acceptatie van de overeenkomst. Wij kunnen uw bestelling accepteren door het sturen van een bestellingsbevestiging via e-mail of door de levering van de goederen binnen twee dagen.

Bestellen
Een bestelmogelijkheid bestaat alleen na volledige invoer van uw e-mailadres inclusief bezorgadres. Bij de eerste bestelling is registratie als "nieuwe gebruiker" vereist. Bij de volgende bestellingen is het voldoende om de login en het wachtwoord in te voeren die u bij de eerste registratie heeft opgegeven. Voor transacties met consumenten in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming gelden deze Algemene voorwaarden voor zover zij geen dwingende bepalingen van de wet op de consumentenbescherming tegenspreken.

Taal van de overeenkomst
De inhoud van de overeenkomst, alle overige informatie, klantenservice, gegevensinformatie en klachtenafhandeling worden uitsluitend in de Duitse taal aangeboden, tenzij anders vermeld.

Prijzen
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen te verstaan als dagelijkse brutoprijzen "bij de fabriek" met inbegrip van de wettelijk verschuldigde omzetbelasting plus alle ontstane verzendkosten. Prijswijzigingen (als gevolg van wisselkoersschommelingen en technische wijzigingen) van de fabrikant zijn voorbehouden. Indien in de loop van de verzending uitvoer- of invoerrechten verschuldigd zijn, zijn deze voor rekening van de koper.

Voor de verkoop aan bedrijven binnen de EU is er bij vermelding van het btw-nummer geen Oostenrijkse omzetbelasting verschuldigd. Hierbij moet de omzetbelasting wel in de thuisstaat betaald worden. Het btw-nummer moet aangegeven worden bij de bestelling. De afrekening van alle diensten gebeurt uitsluitend in euro.

Herroepingsrecht
U vindt de informatie onder een apart menupunt "Herroepingsrecht".

Bezorging
Bij de fabriek in Gunskirchen, de transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

Geleverde diensten
Het bedrijf SCALEMO GmbH behoudt zich het recht voor om het betreffende dienstenaanbod "WINGSMO" inhoudelijk te allen tijde te wijzigen. De prijzen voor de door "WINGSMO" aangeboden leveringen en diensten omvatten geen kosten die door derden in rekening worden gebracht. Verzendkosten worden extra in rekening gebracht. De levering vindt uitsluitend plaats door de in het bestelproces aangegeven transportdienstverleners.

Verzendkosten
Verzendkosten zijn uitsluitend voor rekening van de koper, tenzij anders vermeld. De gedetailleerde verzendkosten vindt u in de lijst onder het aparte menupunt "Verzendkosten".

Betaalmethoden, betaling
Betalingsvoorwaarden: betaalbaar onmiddellijk na ontvangst van de factuur. Plaats van uitvoering voor de betaling is de plaats van vestiging van het bedrijf SCALEMO GmbH. Levering op open factuur is niet mogelijk. In geval van wanbetaling geldt de vergoeding van alle aanmanings- en incassokosten, evenals een rente van 12% per maand als afgesproken. Voor elke aanmaning wordt € 6,50 toegevoegd. Dit geldt ook voor de uitvoering door derden.

De debitering van de betaling gebeurt op de datum van de bestelling. Vorderingen van de consument tegenover ons mogen niet toegepast worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Gerechtvaardigde klachten geven geen recht op een volledig behoud van het factuurbedrag, maar slecht op een redelijk deel ervan dat na overleg met ons overeengekomen moet worden.

Overschrijvingskosten zijn uitsluitend voor rekening van de opdrachtgever.

Bankgegevens
SCALEMO GmbH
Bank: Raiffeisenbank Gunskirchen eGen (mbH)
IBAN: AT19 3412 9000 0005 7869
BIC: RZOOAT2L129

Voorbestellingen/reserveringen
Voor alle artikelen die in de voorverkoop voor € 20,83 excl. btw als aanbetaling/voorbestelling worden aangeboden, wordt de aanbetaling bij eventuele annuleringen zonder uitzondering ingehouden, niet omgeboekt en niet terugbetaald.

Uitsluiting herroepingsrecht
Individuele artikelen zijn volledig uitgesloten van het herroepingsrecht. Als een artikel van het herroepingsrecht is uitgesloten, ziet u hierover in de betreffende artikelbeschrijving de betreffende informatie.

Eigendomsvoorbehoud, waarborg, aansprakelijkheid, garantie
Tot de volledige betaling van de bestelde goederen blijven de goederen eigendom van SCALEMO GmbH. Vóór de volledige betaling van de goederen is het de klant verboden om de goederen te verpanden, veiligheidshalve in eigendom te geven of rechten erop toe te wijzen aan derden.

De waarborg is vanaf 01-01-2002 beperkt tot de wettelijk voorgeschreven termijn van 24 maanden.

Eventuele gebreken moeten bij de bezorging of na het zichtbaar worden ervan meegedeeld worden zonder dat er voor de klant, de consument in de zin van de wet op de consumentenbescherming, bij het nalaten nadelige juridische gevolgen mee verbonden zijn. Bij terecht vastgestelde gebreken wordt er naar ons eigen goeddunken voor een remedie, prijsvermindering of kosteloze vervanging gezorgd, waarvoor er wel een redelijke termijn moet bestaan.

Als de aankoop volgens artikel 1 KSCHG (377 paragr. 1 HGB) voor de klant een zakelijke transactie (B2B) is, dan moet hij de goederen onmiddellijk na de ontvangst inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk aan ons mededelen.

Het bedrijf SCALEMO GmbH is uitsluitend aansprakelijk voor schade bij opzet en grove nalatigheid, met uitzondering van schade aan personen. Als er sprake is van lichte of grove nalatigheid moet de benadeelde partij het bewijs hiervan kunnen leveren, tenzij het een consumententransactie betreft. De vergoeding van gevolgschade of schade door gebreken en andere schade aan eigendom, vermogen en derden jegens de klant is uitgesloten. Het bedrijf SCALEMO GmbH als exploitant van „WINGSMO“ levert de diensten met de grootste zorgvuldigheid, maar is niet aansprakelijk voor de door derden ter beschikking gestelde resp. van derden afgenomen diensten.

Eventuele vorderingen voor schadevergoeding die contractuele partners of derden uit hoofde van de titel "Productaansprakelijkheid" iSd PHG tegen ons geldend maken zijn uitgesloten, tenzij de persoon die recht heeft op een schadevergoeding bewijst dat de fout aan onze zijde veroorzaakt is en er ten minste sprake is van grove nalatigheid.

De garantie gebeurt volgens de bepalingen van de fabrikant van de betreffende goederen en is eventueel beschreven in de bijgevoegde garantiekaart.

Toepasselijk recht, plaats van jurisdictie
De contractuele partners komen, voor zover er geen dwingende wettelijke bepalingen in de weg staan, de toepassing van het Oostenrijkse recht overeen.

Als de contractuele partner een consument is, zijn ook de dwingende bepalingen van het recht van de staat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft, van toepassing op deze overeenkomst.

Voor betwistingen die voortvloeien uit de overeenkomst wordt de plaats van ons hoofdkantoor als jurisdictie afgesproken, voor zover de contractuele partner een ondernemer is. Als de contractuele partner een consument is, kan hij rechtsvorderingen instellen tegen het bedrijf SCALEMO GmbH ofwel in Oostenrijk ofwel voor de rechtbanken van de verdragsluitende staat op wiens grondgebied hij zijn woonplaats heeft. Als de contractuele partner op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, dan kunnen rechtsvorderingen tegen het bedrijf SCALEMO GmbH alleen bij Oostenrijkse rechtbanken ingesteld worden.

Plaats van uitvoering
Plaats van uitvoering voor alle leveringen en diensten, evenals betalingen volgens de overeenkomst is de zetel van het bedrijf SCALEMO GmbH.

Copyright
Alle berichten, grafieken en het design van de website van het bedrijf SCALEMO GmbH en uw aanbod onder "WINGSMO" dienen uitsluitend voor de persoonlijke informatie van onze klanten. Het gebruik gebeurt op eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod worden beschermd op grond van artikel 4 en artikel 87a en volgende van de Auteurswet.

De reproductie, het kopiëren en afdrukken van de gehele website zijn alleen toegestaan met het oog op een bestelling bij het bedrijf SCALEMO GmbH. Elke verdere verwerking, duplicering, verspreiding en/of openbare reproductie reikt verder dan het gebruikelijke gebruik en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Overig
De ongeldigheid, nietigheid of intrekking van enkele bepalingen heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

Het VN-kooprecht en alle bepalingen die zich beroepen op het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Laatst bekeken