Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

SCALEMO GmbH
Dieselstraße 1
A 4623 Gunskirchen
office@wingsmo.com

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt. Onder geen beding worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het vroegst is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract informeert, aan ons retourneren of overhandigen. Als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt, wordt deze termijn geacht te zijn nageleefd. U draagt de rechtstreekse kosten van de retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te controleren.

Voorbestellingen/reserveringen
Voor alle artikelen die in de voorverkoop voor een aanbetaling van € 25,00 worden aangeboden, wordt de aanbetaling bij eventuele annuleringen zonder uitzondering ingehouden, niet omgeboekt en niet terugbetaald.

Uitsluiting herroepingsrecht
Afzonderlijke artikelen zijn volledig uitgesloten van het herroepingsrecht. Als een artikel van het herroepingsrecht is uitgesloten, ziet u hierover in de betreffende artikelbeschrijving de betreffende informatie.

Modelformulier voor herroeping

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

SCALEMO GmbH, Dieselstraße 1, A 4623 Gunskirchen, office@wingsmo.com

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende

goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

Datum

________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Laatst bekeken